برای ارتباط مستقیم با پشتیبانی و ارسال پیشنهادات و انتقادات می‌توانید از روشهای زیر اقدام نمایید .
 مرکز تماس :
 سامانه پیامکی :
 پست الکترونیک :
 آدرس :